بیمارستان ها
لطفاً انتخاب کنید
شماره شناسایی :
توضیحات :
1 - ‌آيت الله مدني بجستان گناباد
شماره شناسایی : ۱۶۴
توضیحات :
2 - ‌بيست و دو بهمن گناباد
شماره شناسایی : ۱۶۲
توضیحات :
3 - ‌پانزده خرداد بيدخت گناباد
شماره شناسایی : ۱۶۳
توضیحات :